REKRUTACJA  ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl

W dniach 20-26 marca 2024 elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę.

W dniu rozpoczęcia rekrutacji tj. 20 marca od godz. 12.00, a w dniu zakończenia tj. 26 marca  do godz. 15.00.

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu elektronicznego istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z załącznikami bezpośrednio w placówce.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w placówce.

Pełne wydanie biuletynu dostępne jest na stronie https://www.wroclaw.pl/biuletyn/#pdfBiuletyn

 

Harmonogram rekrutacji dla rodziców

 

18 marca 2024 od godz. 12.00

Zapoznaj się z ofertą  przedszkoli

 

20 marca 2024 od godz. 12.00 do 26 marca 2024 do godz. 15.00

Wypełnij wniosek w systemie

 

15 kwietnia 2024

Sprawdź wyniki dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

15 do 17 kwietnia 2024

Złóż ewentualną rezygnację z miejsca w systemie

 

19 kwietnia 2024 od godz. 14.00

Sprawdź listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Harmonogram rekrutacji dla rodziców – postępowanie uzupełniające

 

 

5 czerwca 2024  od godz. 12.00 do 7 czerwca 2024  do godz. 15.00

Wypełnij wniosek w systemie

 

20 czerwca 2024

Sprawdź wyniki dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

20 do 24 czerwca 2024

Złóż ewentualną rezygnację z miejsca w systemie

 

25 czerwca 2024  od godz. 14.00

Sprawdź listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Kryteria ustawowe (art. 150 ustawy Prawo oświatowe)

Ustawa (link)

Lp.

Kryterium ustawowe

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia
1. Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe) 200
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, lub

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2024, poz. 44), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2024 r., poz. 44), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe), (Dz. U. 2024, poz. 44) 200
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe) 200
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023, poz. 1426 ze zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe) 200

 

Kryteria dodatkowe – UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie Uchwały Nr LXIV/1664/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.01.2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Wrocław

 

Uchwała (link)

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
1 Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują (pracuje) lub studiują (studiuje) w trybie dziennym lub prowadzą (prowadzi) gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c) w przypadku studiów oświadczenie rodzica o stacjonarnym trybie studiów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

 

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

e) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej  – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

 

15
2 Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c) w przypadku studiów oświadczenie rodzica- o stacjonarnym trybie studiów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego –oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

e) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej  – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

 

10
3 Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej) przez jednego z rodziców posiadającego:.    
a) aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego), albo Oświadczenie o posiadaniu aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław złożone przez jednego z rodziców stanowiące załącznik nr 4 do uchwały 30
b) aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu) oraz potwierdzili zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu Oświadczenie o posiadaniu aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław złożone przez jednego z rodziców stanowiące załącznik nr 4 do uchwały 50
4 Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

Oświadczenie potwierdzające kryterium stanowiące załącznik nr 5 do uchwały 25
5 Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki 5
6 Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej niż 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2023, poz. 390 ze zm.) – 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt)

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art.5

pkt 1 ustawy o świadczeniach

rodzinnych

liczba punktów = _____________________

dochód na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie potwierdzające kryterium stanowiące załącznik nr 6 do uchwały  

 

 

Dochód – Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2023, poz. 390 ze zm.)

(link)

to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022, poz. 2647 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023,poz.1465)

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz.2048 ) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023, poz. 984 ze zm.),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388 ze zm.)

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy niezależnie od podmiotu, który je wypłaca

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (Dz. U. z 2023, poz. 2780),

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone na podstawie oświadczenia dotyczącego członka rodziny;

 

Co należy rozumieć pod pojęciem rodzica samotnie wychowującego dziecko?

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Oznacza to, że zwłaszcza osoby, które decydują się na rozwód i z formalnego punktu widzenia samotnie wychowują dziecko, lecz w praktyce wciąż zamieszkują z drugim rodzicem, prowadząc wspólnie gospodarstwo domowe, nie będą uznawane za osoby samotnie wychowujące dziecko.

W razie pojawienia się wątpliwości co do wskazania przez rodzica deklarującego samotne wychowywanie dziecka prawdziwych informacji przedszkole może podjąć pewne kroki mające na celu wyjaśnienie. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodzica dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu, w wyznaczonym przez siebie terminie, lub może zwrócić się do burmistrza o ich potwierdzenie. W tym celu burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie dane.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być również zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Rekrutacja dla dzieci zamieszkujących we Wrocławiu, urodzonych w latach  2018 – 2021:

2021 r. – 3 latki

2020 r. – 4 latki

2019 r. – 5 latki

2018r.  – 6 latki

W rekrutacji mogą też wziąć udział dzieci ze starszych roczników posiadające decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny –  Dz. U.  2023,  poz. 1610 ze zm.).

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

  1. a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
  2. b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień

01.09.2024r.),

  1. c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

 


Rekrutacja  na rok szkolny 2024/2025  odbywa się na podstawie:

–   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023, poz. 900 ze zm.)

–   Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół placówek i centrów                    (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

–   Uchwały Nr LXIV/1664/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Wrocław

–   Zarządzenia Nr 12303/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025