Przedszkole nr 57 „Mały Książę” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole57.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego, pozwalającego na zapoznie się z treścią obrazu
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-05-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Łachman,
sekretariat.p057@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 00.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 57 „Mały Książę”

ul. Chorzowska 55, 52-023 Wrocław. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość około 20 m chodnika, a następnie pokonać 1 stopień lub skorzystać z podjazdu dla wózków. Drzwi do przedszkola są w części przeszklone, otwierają się na zewnątrz i prowadzą do wiatrołapu, w którym znajduje się czynny domofon. Na drzwiach przedszkola widnieje informacja z numerem telefonu do przedszkola.

W budynku są trzy klatki schodowe.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dzwonek znajduje się w przedsionku po lewej stronie na wysokości 1,60 m.

Budynek składa się z trzech kondygnacji.

Na parterze znajduje się ciąg komunikacyjny, dwa wiatrołapy, dwie sale dydaktyczne z toaletami dla dzieci, sala rekreacyjna, szatnia, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, zmywalnia, magazyn na środki czystości, pomieszczenie konserwatora oraz pomieszczenie gospodarcze. Do budynku przedszkola przylega kotłownia, do której nie ma dostępu bezpośrednio z budynku.

Na pierwszym piętrze znajduje się ciąg komunikacyjny, trzy sale dydaktyczne (w tym jedna z toaletą dla dzieci), dwie toalety dla dzieci, ciąg kuchenny, zmywalnia, gabinet Intendenta, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne dla personelu.

Na drugim piętrze znajduje się ciąg komunikacyjny, cztery sale dydaktyczne (w tym jedna z toaletą dla dzieci), trzy toalety dla dzieci, toaleta dla personelu, zmywalnia, pokój nauczycielski, archiwum, gabinet Dyrektora, gabinet Wicedyrektora, gabinet Referenta.

Aby dostać się na wyższe poziomy powyżej parteru należy pokonać schody.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wejścia z psem asystującym przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

Dostosowania:
Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.

Posadzki antypoślizgowe w części budynku dostępne.

Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących: niedostępne.

Schody wyposażone w poręcze. Brak jest windy, podnośników i innej infrastruktury umożliwiającej poruszanie się po schodach osobom niepełnosprawnym.

Dojazd do przedszkola dostępny jest od ulicy Gliwickiej.

Obsługa osób słabosłyszących:
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Data publikacji strony: 2021-05-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-19